Menu:

Laatste update:

16-09-09


Oudheid 3000 v.C-500 n.C.

* Het huidige Suezkanaal dateert weliswaar uit 1869, maar er waren reeds eerder Suezkanalen, zij het met een andere loop. Er wordt verteld dat al 2000 voor Christus een farao hier een kanaal had laten graven, al is dat verre van zeker. Maar in de eeuwen voor het begin van de jaartelling zijn wel degelijk kanalen aangelegd die een verbinding schiepen via de Bittermeren. Die kanalen verzandden steeds en vergden regelmatig herstelwerkzaamheden, zoals in ongeveer 250 voor Christus door Ptolemaios II. Ook Traianus liet het kanaal rond het jaar 100 weer grotendeels uitgraven. De val van het Romeinse Rijk had een ongunstig effect op de onderhoudswerkzaamheden. Na de verovering van Egypte door Kalief Omar in 641 werd nog wel het kanaal hersteld, maar in de duizend jaar voor 1869 is er van een Suezkanaal geen sprake meer.

* De oude Egyptenaren schoren hun wenkbrauwen af om hun kat te rouwen die was doodgegaan.

* Sinds de oudheid wordt asfalt al gebruikt. Het woord zelf komt volgens sommigen uit het Phoenicisch, volgens anderen uit het Grieks. Asfalt, verwant aan aardolie, komt in het Nabije Oosten op sommige plaatsen in meren aan de oppervlakte. De Egyptenaren gebruikten het bij de mummificatie van hun doden, de Babyloniërs gebruikten het als cement voor hun gebouwen en de bijbel vertelt ons dat Noach het gebruikte om de Ark waterdicht te maken.

* Lucas 24:39 laat doorschemeren dat de handen en voeten van Jezus aan het kruis werden genageld. In Johannes 20 wordt zelfs expliciet verwezen naar enkele afdrukken van de spijkers in zijn handen. Thomas geloofde zelfs alleen in de wederopstanding als hij de afdrukken van de spijkers in de handen van de Heiland zou zien. Ook latere heiligen, zolas Fransiscus van Assisi, ontvingen de stigmata in hun handen. Toch heeft onderzoek uitgewezen dat bij een ieder die ten tijde van de Romeinse heerschappij in Palestina werd gekruisigd, de vijftien à twintig centimeter lange spijkers door de polsen werden geslagen. De ervaring leerde namelijk dat doorgespijkerde handpalmen het lichaamsgewicht niet konden dragen, zodat de handen in de lengterichting zouden doorscheuren. Aangenomen mag worden dat het met Jezus niet anders is gegaan.
Aanvulling hierop gemaild door T.Brouwer: niet alleen werden de spijkers door de polsen geslagen: de voeten werden niet doorboord, maar de spijker werd achter de archillespees geslagen. Doordat de gekruisigde steeds het lichaamsgewicht door uitputting moest verplaatsen van polsen naar voeten, werd het bloedvatensysteem onherstelbaar beschadigd. Men stief meestal door gescheurde organen en daaruit ontstane inwendige bloedingen. Het was de wreedste doodstraf ooit.

* Hipparchia, dochter van rijke Atheense ouders, wilde leerlinge worden van Crates, filosoof en asceet. Ze was vastberaden daar alle aardse geneugten voor op te geven. In wanhoop richtten de ouders van Hipparchia zich tot Crates met de vraag of hij hun dochter niet tot rede kon brengen. Daarop ging Crates naakt naar haar huis, ging voor haar staan en zei: "Dit is je bruidegom, met al zijn bezittingen". Het veranderde niets aan haar keuze: zij mat zich dezelfde levenswijze aan als Crates. Ze paarden in het openbaar en kregen een zoon, Pasicles.

* Een leerling van Socrates krijgt een huwelijksaanbod van een rijke Atheense familie. Omdat hij graag filosoof wil worden, komt hij met dit aantrekkelijk aanbod in gewetensnood en vraagt zijn leraar of hij moet trouwen. Socrates antwoordt: "Wat je ook doet, je krijgt er altijd spijt van."

* De eerste echte meanderende (slingerende) rivier bestaat nog steeds. Meanderen is namelijk vernoemd naar een rivier in Klein-Azië, door de Grieken Maiandros genoemd en door de Romeinen Maeander. Op dit moment heet de rivier Menderes.

* Kallipateira:
Bij de olympische spelen in de oudheid was het voor vrouwen ten strengste verboden om in de stadions te komen om naar de wedstrijden te kijken. Dit gold voor zowel voor de moeders als de vrouwen van de deelnemers, maar verbazingwekkend genoeg gold deze regel niet voor jonge meisjes. Alleen maagden en de priesteres van Demeter Chamyne mochten naar de wedstrijden kijken. De straf die je kon krijgen als ja als vrouw deze regel schond, was dat je van de kliffen werd gegooid van de berg Typaion. Één vrouw echter deed dit, maar werd niet gestraft. Dit was Kallipateira. Toen haar man was overleden had ze haar zoon zelf getraind en toen ze haar zoon naar Olympia bracht had ze zich vermomd als een mannelijke trainer. Maar haar zoon was wel erg succesvol en toen ze uit enthousiasme uit de ruimte kwam waar ze zat, vielen haar kleren af en kon iedereen zien dat ze een vrouw was. Maar ze had geluk, want haar vader, drie broers, een neefje en haar zoon hadden op de Olympische Spelen gewonnen en om hen te eren zou ze niet gestraft worden. Hierna werd besloten dat trainers voortaan naakt zouden zijn, zodat het onmogelijk werd voor vrouwen om in het stadion te komen.

..2..